Loading...

Loading...

Протокол заседания постоянно действующего Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

http://kuschkultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1198:protokol-zasedaniya-postoyanno-dejstvuyushchego-obshchestvennogo-soveta-po-provedeniyu-nesavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-uchrezhdeniyami-kultury&catid=53&Itemid=140

 

 

 

Протокол заседания Общественного совета независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

http://kuschkultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:protokol-zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-nezavisimoj-otsenki-kachestva-uslovij-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-kultury&catid=53&Itemid=140